Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č 106/1999 Sb. a vyhlášky

č. 442/2006

1. Název

Obec Běstovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Běstovice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění vznikla oddělením od města Chocně s účinností od 1.ledna 1994 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně

výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony

(viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a

organizační řád obecního úřadu).


3. Organizační struktura

Zastupitelstvo » Starosta » Obecní úřad

Organizační složky obce:

 • Obecní knihovna Běstovice

 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Běstovice

 • Klub správných dětí

Příspěvková organizace: ---

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Obecní úřad Běstovice, Běstovice č. p. 55, 565 01 Choceň

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obecní úřad Běstovice, Běstovice č. p.55,565 01 Choceň

4.3. Úřední hodiny: Pondělí 16:30 - 18:30 hod.

4.4. Telefonní číslo: 724 191 885, 725 933 300

4.5. Čísla faxu : ---

4.6. Adresa internetové stránky: www.bestovice.cz


4.7. Adresa e-podatelny:
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

4.8. Další elektronické adresy: ID datové schránky: mj3a3pz


5. Případné platby lze poukázat
KB, a.s., č. účtu 8532160247/0100

6. IČO:00856606

7. DIČ:Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů: Úřední deska,

8.2. Rozpočet: Úřední deska

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti lze podat:

 • osobně nebo telefonicky během úředních hodin

 • písemně na adresu obecního úřadu, el. podatelny nebo datové schránky

V případě, že je žádost podána písemně, musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena

 • jaká konkrétní informace je požadována

 • kdo žádost podává

Lhůty pro vyřízení žádosti jsou do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).


11. Opravné prostředky

Příjem a vyřízení odvolání:

 • osobně nebo telefonicky během úředních hodin

 • písemně na adresu obecního úřadu, el. podatelny nebo datové schránky

 • formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace

 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele

 • o odvolání rozhoduje obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce

 • o odvolání rozhoduje krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení. Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání. Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů. Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů. Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Způsob odvolání a jeho obsah:

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

12. Formuláře

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací

Řešení živ. situací na Portále veřejné správy

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých obce jednají a rozhodují, a které upravují práva občanů ve vztahu k obci, vč. práva na získání informací.


 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

 • zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

 • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcí

 • zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení

 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích

 • zák. č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách

 • zák. č. 268/1949 Sb., o matrikách

 • zák. č. 138/1973 Sb., o vodách

 • zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

 • zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně

 • zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

 • zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, v platném znění

 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

 • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

 • zák. č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů

 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

 • zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství

 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

 • zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti

 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii

 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví

 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 • zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech

 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti

 • zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích

 • zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

 • nař. vlády ČR č. 41/1993 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii

 • zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady

 • vyhl. Min. financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu

 • zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů

 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

 • zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

 • zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech

 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech

 • zák. č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech

 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

 • zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

14.2. Vydané právní předpisy: viz Vyhlášky, nařízení

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací - 200 Kč za započatou

hodinu práce

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

16.2. Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

- viz tabulka níže


Název Zveřejněno
od
zveřejněno
do
Výroční zpráva o poskytování informací 2017 20.2.2018 31.12.2018
Žádost o poskytnutí informací + odpověď 28.3.2018
28.4.2018
Sazebník úhrad nákladů za poskytnutí informací Obcí Běstovice 24.12.2018
31.12.2018


Aktualizováno (Úterý, 01 Květen 2018 11:24)

 
Znak a vlajka obce

Vyhledávání
Počasí
pocasi1 pocasi2 pocasi3
Tělocvična - obsazenost

Kalendář
květen 2018
Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Statistiky
Členové : 51
Obsah : 39
Počet zobrazení článků : 312171
Přihlášení